Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.    Sklep internetowy Pracownia Pióro Feniksa, dostępny
pod adresem internetowym http://piorofeniksa.jdmsite.com prowadzony jest przez:
Pióro Feniksa Michał Zakrzewski
Polna 1E
87-125 Osiek nad Wisłą
NIP: 8792748964
REGON: 5255974252.     Niniejszy regulamin skierowany jest do
Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na
odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

§ 2

Definicje

 

1.    Konsument – osoba
fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie
jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Sprzedawca – Pióro
Feniksa Michał Zakrzewski, Polna 1E, 87-125 Osiek nad Wisłą, NIP: 8792748964, REGON:
525597425

3.    Klient – każdy
podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.    Przedsiębiorca – osoba
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.    Sklep – sklep
internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
http://piorofeniksa.jdmsite.com

6.    Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej
fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej
liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.

7.    Regulamin – niniejszy
regulamin Sklepu.

8.    Zamówienie
oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.

9.    Konto – konto
klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.  Formularz
rejestracji
– formularz
dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.  Formularz
zamówienia

interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w
szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w
którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje
możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
produktów.

13.  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz
ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.  Umowa
Sprzedaży
– umowa
sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.    Adres Sprzedawcy: Polna 1E, 87-125
Osiek nad Wisłą

2.    Adres e-mail Sprzedawcy:
pracownia@piorofeniksa.com

3.    Numer telefonu Sprzedawcy:
+48 537 177 520

4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 60
1140 2004 0000 3102 8377 0794

5.    Klient może porozumiewać się ze
Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym
paragrafie.

6.    Klient może porozumieć się
telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 09:00 – 17:00

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania
asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.    urządzenie końcowe z dostępem do
sieci Internet i przeglądarką internetową.

b.    aktywne konto poczty elektronicznej
(e-mail),

c.     włączona obsługa plików cookies,

d.    zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.    Sprzedawca w najszerszym
dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w
tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą
techniczną Klienta.

2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie
wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty
znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta
zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania
Konta.

3.    Ceny podane w Sklepie są podane w
polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.    Na końcową (ostateczną) kwotę do
zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym
opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.    W przypadku Umowy obejmującej
prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną)
ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6.    Gdy charakter przedmiotu Umowy nie
pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej
(ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a
także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych
kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy zaznaczyć
okienko „Stworzyć konto?” podczas składania zamówienia.

2.    Założenie Konta w Sklepie jest
darmowe.

3.    Logowanie się na Konto odbywa się
poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.    Klient ma możliwość w każdej chwili,
bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć
Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.    zalogować się do Sklepu
(opcjonalnie);

2.    wybrać Produkt będący przedmiotem
Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

3.    zalogować się lub skorzystać z
możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.    jeżeli wybrano możliwość złożenia
Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie
danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury,
jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.    wybrać jeden z dostępnych sposobów
płatności.

6.    kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” i
w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz
płatności

 

1.    Klient może skorzystać z
następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.    Paczkomaty InPost

b.    Kurier InPost

2.    Klient może skorzystać z
następujących metod płatności:

a.    Płatność BLIK

b.    Płatność szybkim przelewem

3. Szczegółowe informacje na temat
metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach
Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między
Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia
za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7
Regulaminu.

2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca
niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie
do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o
otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

a.    W przypadku wyboru przez Klienta
płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,
Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie
anulowane.

3.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy
inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie
wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w
sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

4.    W przypadku zamówienia Produktów o
różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5.    Początek biegu terminu dostawy
Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.    W przypadku wyboru przez Klienta
sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od
dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego
Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w
opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo
poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail
na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych
terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy
podany termin.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do
odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a.    W przypadku wyboru przez Klienta
sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od
dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie
Polski.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba
że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za
transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach
Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia,
w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową
Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest
bezpłatny.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Konsument może w terminie 14 dni
odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.    Bieg terminu określonego w ust. 1
rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego
osobie innej niż przewoźnik.

3.    W przypadku Umowy, która obejmuje
wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany
w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.    W przypadku Umowy, która polega na
regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin
wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.    Konsument może odstąpić od Umowy,
składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu
odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed
upływem tego terminu.

6.    Oświadczenie może być wysłane za
pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie
oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na
stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone
w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30
maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.    W przypadku przesłania oświadczenia
przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle
Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.    Skutki odstąpienia od Umowy:

a.    W przypadku odstąpienia od Umowy
zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.    W przypadku odstąpienia od Umowy
Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę.

c.     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona
przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.    Sprzedawca może wstrzymać się ze
zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu
dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.

e.    Konsument powinien odesłać Produkt
na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później
niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu
14 dni.

f.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty
zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój
charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.    Konsument odpowiada tylko za
zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny
niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu
nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także
o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.    w której przedmiotem świadczenia
jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.    w której przedmiotem świadczenia
jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.     w które przedmiotem świadczenia jest
rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia,

d.    o świadczenie usług, jeżeli
Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został
poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.    w którym cena lub wynagrodzenie
zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.      w której przedmiotem świadczenia są
rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami,

g.    w której przedmiotem świadczenia są
napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
kontroli,

h.    w której przedmiotem świadczenia są
nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i.      o dostarczanie dzienników,
periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j.      o dostarczenie treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od
Umowy,

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe
Produkty.

2.    Sprzedawca jest obowiązany
dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.    W przypadku wystąpienia wady
zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o
przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4.    Reklamację należy zgłosić pisemnie
lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć
m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane
Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.    Sprzedawca ustosunkuje się do
żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli
nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za
uzasadnione.

7.    Towary odsyłane w ramach procedury
reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8.    W przypadku, gdy na Produkt została
udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy
opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.    Szczegółowe informacje dotyczące
możliwości skorzystania przez Konsumenta z 
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.    Konsument posiada następujące
przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.    Konsument uprawniony jest do
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art.
37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz.
148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy
zawartej ze Sprzedawcą.

b.    Konsument uprawniony jest do
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.
36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz.
148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.     Konsument może uzyskać bezpłatną
pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając
także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.   Administratorem danych osobowych
Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez
administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu
realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu
marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów
Sklepu internetowego mogą być:

a.    W przypadku Klienta, który korzysta
w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką
kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.

b.    W przypadku Klienta, który korzysta
w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do
zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane
są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany
sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca
poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę
za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.